ข่าวสารจุฬาฯ

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ อันดับ 1 ในไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสาขาทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในประเทศไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Scimago Instituion Ranking by subjects 2021, Academic Ranking of World Universities by subjects และ  QS University Ranking by Subjects 2021 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำด้านทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ในครั้งนี้อาศัยตัวชี้วัดที่แตกต่างกันดังนี้

Academic Ranking of World Universities by subjects พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัดได้แก่ งานวิจัยคุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในระดับ Quartile 1 (30 คะแนน) การอ้างอิงทางวิชาการ (30 คะแนน) ความร่วมมือกับต่างประเทศ (10 คะแนน) งานวิจัยในวารสารระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน)  และบุคลากรที่ได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน)

ในส่วนของการจัดอันดับโดย QS Ranking by subjects พิจารณา 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) ความมีชื่อเสียงต่อผู้จ้างงาน (10%)  การอ้างอิงผลงานวิจัย (30%)  และค่า H-index ซึ่งวัดจากจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิงบทความเหล่านั้น (30%)


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย