ข่าวสารจุฬาฯ

ส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชมเชย “Museum Thailand Award 2021”

ส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  ได้รับ รางวัลชมเชย รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 “Museum Thailand Award 2021”

ส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์ ที่ชั้น 3 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์ สำหรับนิสิตและผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ หรือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้

ส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วยแผนผัง โมเดลจำลองกายวิภาคสัตว์ โครงกระดูกและร่างสตัฟฟ์ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีการจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบ นอกจากจะเข้ามาชมได้ด้วยตนเองแล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ทัวร์เสมือนจริง 360 องศาของส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์อีกด้วย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี

รับชมคลิปวิดีโอแนะนำส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์

รับชมคลิปวิดีโอเยี่ยมชม virtual tour 360 หรือเข้าดูผ่านหน้าเว็บไซต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
http://www.exhibitant.vet.chula.ac.th/VirtualtourCUVETANAT/

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
https://www.facebook.com/anatomy.exhibition.vet.chula.ac.th 
โทรศัพท์  0-2218-9658

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย