ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมกับ สวทช. ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ CopyCatch

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม CopyCatch โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม เพื่อยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรมของประเทศ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม CopyCatch)”

            รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และอนุญาตให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจใช้งานเพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมโดยไม่คิดใช้จ่าย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ทำความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาฯ แล้วกว่า 150 แห่ง ซึ่งฐานข้อมูลอักขราวิสุทธิ์จะตรวจสอบข้อมูลวิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบงานวรรณกรรมเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างเข้มแข็งทางวิชาการและการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า  สวทช. เห็นความสำคัญในเรื่องส่งเสริมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ประเทศไทยมีโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นโปรแกรมหลักที่ใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมและพัฒนามาเป็นเวลานาน  สำหรับโปรแกรม CopyCatch ของ สวทช. ก็ได้พัฒนามาในเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ทำให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทั้งสองโปรแกรมให้สามารถสื่อสารกันได้เพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม นับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง เป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอีกขั้น และจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้มีการความเชื่อมโยงฐานข้อมูลอีกหลาย ๆ ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย