ข่าวสารจุฬาฯ

Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาฯ บริการปรึกษาส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กอายุ 1-6 ปี

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  (Life Di) จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมพัฒนาการและปัญหาพัฒนาการเด็ก อายุ 1–6 ปี  แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง  โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการ สามารถนำความรู้ไปส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการพูดคุยให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ครั้งละ 1 ท่าน รอบละ 15 -20 นาที ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายโดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือทาง Facebook :: https://www.facebook.com/ChulaLifeDi

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย