ข่าวสารจุฬาฯ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รับนักเรียนผ่านระบบ TCAS ปี 2565

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แจ้งหลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปี 2565 ในรอบที่ 2 (รอบโควต้า)และรอบที่ 3 (แอดมิชชั่น) โดยนักเรียนที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • รอบที่ 2  (โควต้า)

 – โครงการจุฬาชนบท/ปอเนาะ จำนวนรับ 18 คน เกณฑ์การรับ GAT 100% (ขั้นต่ำ 50%)

 – โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ ทางด้านกีฬา จำนวนรับ 8 คน เกณฑ์การรับ GAT 100% (ขั้นต่ำ 35%)

  • รอบที่ 3 (แอดมิชชั่น)  รับจำนวน 254 คน
  • ใช้คะแนน GAT 1 และ PAT 7 (77-83)
  • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก
  • ไม่ใช้คะแนน ONET และ GPAX

โดยภาควิชาการปกครอง ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกณฑ์การรับ GAT 70% PAT 7  (77-83) 30% ส่วนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกณฑ์การรับ GAT 80% PAT 7   (77-83) 30%

นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/polscichulaofficial


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย