ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการศิลปะออนไลน์ “ครุ’ศิลปะไทย: TURN PRO”

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะออนไลน์ “ครุ’ศิลปะไทย: TURN PRO”  ผลงานของนิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย และนิสิตทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ผ่าน Virtual Art Gallery ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

เชิญชมพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น.ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการได้ที่ https://forms.gle/LgtnrZwxewMFdQ5a7

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย