ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2,3 แก่บุคลากรจุฬาฯ และครอบครัวที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกจากศูนย์ฉีดวัคซีนภายนอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca แก่บุคลากรจุฬาฯ และครอบครัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนภายนอกจุฬาฯ ซึ่งจะฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 18 – 22 และ 25 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ อาคารจามจุรี 9

โดยผู้รับการฉีดวัคซีนมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นบุคลากรทั้งใน-นอกระบบ CUHR
  • เป็นครอบครัวสายตรงของบุคลากรในระบบ CUHR เท่านั้น (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส คู่ชีวิต) 

*กรณีประสงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 2 : ต้องเคยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 หรือ Sinovac เข็มที่ 1 มาจนครบกำหนดที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่สอง

**กรณีประสงค์ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 : ต้องเคยได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac หรือ Sinopharm) ครบ 2 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7IDhg0w_UD-LkKN1PFb8AslrOQfaMwfpP78TDtkINBIN-A/viewform

(ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันที่จะฉีดวัคซีน ภายในเวลา 18.00 น.)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย