ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้  – 31 ตุลาคม 2564  ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้จะได้รับใบรับรองจาก ศปอส.และ ศสอ.

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมทาง QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้เลือกวันและเวลาสอบวัดความรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2564  โดยจะเปิดระบบให้เลือกวันและเวลาสอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=477

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 0-2218-5230 หรือ 08-1345-4868 อีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย