ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ “ห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่องห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” (Readiness Management for Libraries in Crisis) ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom Meetings ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • การเสวนาเรื่อง หมดไฟ ไม่หมดใจ : สํารวจสภาพจิตใจบรรณารักษ์ไทยในยุคโควิด-19” โดย .ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณอังศุรัตน์ ระยา นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
  • การบรรยายเรื่อง ห้องสมุดจะอยู่รอดได้อย่างไร ให้ปลอดภัยในทุกวิกฤต โดย ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  • การบรรยายเรื่อง Big Data and The Future of Library” โดย .ดร.ภุชงค์ อุทโยกาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทาง https://bit.ly/3AMHscE
ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์ อีเมล dowrat.v@rsu.ac.th โทร. 09-2329-8787  และคุณระเบียบ แสงจันทร์ อีเมล rabiab@car.chula.ac.th โทร. 0-2218-2936

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย