ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบุปผาราม เขตธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

 

วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองวัดบุปผาราม ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดดอกไม้” ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ได้ทรงร่วมกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และพระราชทานนามพระอารามใหม่ว่า “วัดบุปผาราม”  ซึ่งวัดแห่งนี้นับเป็นวัดธรรมยุต 1 ใน 10 วัดแรกซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่ครั้งต้นวงศ์คณะธรรมยุตติกนิกาย  เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพา วัดบุปผารามถูกระเบิดทำลายเสียหาย พระธรรมวราลังการ (อนุภาสเถร) เจ้าอาวาสขณะนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีและกำแพงวัดขึ้นใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อปี 2507

วัดบุปผารามมีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรีและของประเทศไทย พุทธสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญในพระอารามนี้ อาทิ พระอุโบสถ มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย พระวิหาร มีลักษณะสถาปัตยกรรมประยุกต์ผสมไทยจีน พระเจดีย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 4 องค์ เป็นลักษณะทรงลังกา รูประฆังคว่ำ 2 องค์และทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม 2 องค์ สร้างเพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และบรรจุพระพุทธรูป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงพระอาราม  โดยรวบรวมเงินทำบุญส่งให้ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ

หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์  ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 (วัดบุปผาราม) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 108-1-558155 หรือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานประจำปี 2564 (วัดบุปผาราม)” เลขที่บัญชี 575914 และส่งหลักฐานการโอนเงินทำบุญมาที่อีเมลของศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ central_admin@chula.ac.th

แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

https://forms.gle/66cVWNEQix9EZGgU8

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย