ข่าวสารจุฬาฯ

สามย่านเสวนาออนไลน์เรื่อง “อาชญากรรมข้ามชาติในสังคมสมัยใหม่”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์เรื่อง “อาชญากรรมข้ามชาติในสังคมสมัยใหม่” ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 – 16.00 น. เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบอาชญากรรมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.วิสูต กัจฉมาภรณ์ และ ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ นิสิตเก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • วนัสนันท์ กันทะวงศ์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รับชมการเสวนาผ่าน Facebook Live ทางเพจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย