ข่าวสารจุฬาฯ

“พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาฯ” ได้รับรางวัลชมเชย พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  ในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564  (Museum Thailand Awards 2021) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ได้เข้ารับการคัดเลือกภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน (Natural History Museum of Nan) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสื่อนิทรรศการตัวอย่างพืช สัตว์ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทั้งชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา จำนวน 10 ห้อง ได้แก่ ห้องน้ำน่าน ห้องรักษ์ป่าน่าน ห้องสรรพยาน่าน ห้องมหานทีน่าน ห้องสินธว์น่าน ห้องสัตว์ป่าน่าน ห้องกีฏาป่าน่าน ห้องคีตาฟ้าน่าน ห้องแสง-ส่องน่าน และห้องน่านวิทัศน์

สามารถเข้าชมความน่าสนใจของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ได้ที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.05-4600-050

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย