ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง

——————————————

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมอื่นใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ให้สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ อว. ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือเวียนของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๑๗๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ช่วงเวลาเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์การให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร และเพื่อให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรออกประกาศเปิดสถานที่ทำการ การจัดการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้เปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่เฉพาะผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานหรือได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรและนิสิตเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าพื้นที่ให้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนบุคลากรหรือนิสิตที่สังกัดส่วนงานหรือหน่วยงานนั้น

บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ขอให้ประสานกับส่วนงานหรือหน่วยงานล่วงหน้าก่อน

ข้อ ๓  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนด แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วันและต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในช่วงดังกล่าวให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับการจัดสอบระหว่างภาคและปลายภาค ให้ส่วนงานพิจารณาช่วยเหลือและปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสอบในรูปแบบออนไลน์นอกสถานที่ตั้งได้

ข้อ ๕  ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมใด ๆ สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณบดีคณะครุศาสตร์มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนประกอบกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖  ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

ข้อ ๗  ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โดยให้มีจำนวนไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้บุคลากรสลับกันมาปฏิบัติงาน เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน หรือให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  

การอนุญาตให้นิสิตเข้ามาในพื้นที่ ให้พิจารณาความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนิสิตเป็นการเฉพาะราย

ข้อ ๘  ในกรณีที่บุคลากรหรือนิสิตมีความจำเป็นต้องไปศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาสั่งการหรืออนุญาตได้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ นิสิตหรือบุคลากรนั้นจะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนด แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบสี่วัน และต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าพนักงานหรือมาตรการในพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๙ กรณีบุคลากรหรือนิสิตที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การไปต่างประเทศหรือการเข้ามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคคลอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จะต้องมีจำนวนบุคคลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันไม่เกินกว่าห้าสิบคน

ข้อ ๑๑ กรณีการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจปรับหรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง หรือมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ได้

ข้อ ๑๒ หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือออกประกาศแนวปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๑๓ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการ COVID-19 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า