ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันปิยมหาราช

 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตามประเพณีที่ปฏิบัติมา 

เวลา 07.15 น.ผู้แทนกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตเก่า และผู้แทนนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในเวลาประมาณ 08.10 น. 


   ต่อมา เวลา 09.30 น. ผู้แทนกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตเก่า และผู้แทนนิสิต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง หอประชุม จุฬาฯ  โดยมหาวิทยาลัยได้อาราธนาพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ รับภัตตาหารและไทยธรรม แล้วสดัปกรณ์พระบรมรูป 
     นอกจากนี้ ส่วนงาน หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตเก่าคณะต่างๆ ได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันด้วย  
    ทั้งนี้ การประกอบพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 2564  อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี มหาวิทยาลัย จึงได้เชิญผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของประชาคมจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีแทนในจำนวนที่เหมาะสมตามมาตรการดังกล่าว 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย