ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ และมูลนิธิกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และคุณ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิกสิกรไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) จากห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 และห้องประชุมสมาธิ ชั้น 8 อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย และคุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศฉบับปัจจุบัน ผ่านทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือสมุนไพรไทย ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นให้สามารถใช้เป็นยาแผนปัจจุบันในการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ได้ การพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ที่มีข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไป

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย