ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเยี่ยมชมความก้าวหน้าวัคซีนจุฬาฯ-ใบยา

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยพืช อาคารจุฬาพัฒน์ 14 บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และรับทราบผลการดำเนินการที่สำคัญของโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ-ใบยา วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยใช้พืชครั้งแรกในประเทศไทย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย