ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Development of production, care and use of transgenic mice : การพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การดูแล และพัฒนา เพื่อยกระดับการวิจัยขั้นพื้นฐานให้นำไปสู่การศึกษาในระดับพรีคลินิกในสัตว์ทดลอง 

จัดอบรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom webinar

โดยมีวิทยากรและหัวข้อการบรรยายดังนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

บรรยาย โดย Dr. Bingzhou Han ในหัวข้อ

  • Mutant and Transgenic mouse strains
  • Common genetic engineering technologies

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

บรรยายโดย รศ.ภญ.ดร.วริษา พงษ์เรขนานนท์ และ อ.สพญ.ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร ในหัวข้อ

  • Using transgenic animals in cancer research
  • Transgenic mice
  • Animal welfare and ethic issue

ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://pharmce.weebly.com

หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

E-mail : CE@pharm.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย