ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานเนื่องในวันเบาหวานโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนาออนไลน์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในวันเบาหวานโลก 2564 ”World Diabetes Day 2021” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30-13.00 น. โดยมี ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ และ อ.พญ.ณัชกานต์ หลายชูไทย อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live:

https://www.facebook.com/CUEZendocrine

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย