ข่าวสารจุฬาฯ

วิชาใหม่ “CHULA MOOC” คอร์สเรียนออนไลน์จุฬาฯ บน CU Neuron

ขอเชิญบุคลากรจุฬาฯ และนิสิตจุฬาฯ ร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา กับคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC 11 วิชาใหม่บน CU Neuron แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองด้วย Course Online ในรูปแบบธนาคารเครดิต (Credit Bank) สะสมหน่วยกิตจากการเรียนไว้อย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคคลในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ได้รับปริญญา โดยไม่กำหนดอายุ คุณวุฒิ ระยะเวลา สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาจากระบบคลังความรู้ดิจิทัลของ GenEd

ส่วนหนึ่งของรายวิชาที่น่าสนใจที่เปิดให้เรียน

  • ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล โดย รศ.ดร.โปรดปราบ บุณยพุกกณะ 
  • ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริหาร
  • เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : ขยะปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม                                              โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
  • คนรักสุนัข : Dog Lover โดยคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน โดย รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง รศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน และ อ.ดร.กรรณิกา ขันธศุภ
  • Beautiful Death โดย ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://cuneuron.gened.chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3914 

Facebook : https://www.facebook.com/cu.gened

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย