ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 4 “การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาในโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการเสวนา วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และ ดร.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การเสวนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และการจัดการเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบดังกล่าว รวมถึงนำเสนอแนวทางในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โครงการพัฒนวิพากษ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางพัฒนศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย