ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “การออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal”

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการ Universal Design Online Course “การออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ วัยอิสระ และวัยพึ่งพา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในผู้สูงอายุ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยมี  รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคุณสุจิตรา จิระวาณิชย์กุล เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทาง ZOOM Meeting

สำหรับสถาปนิกและบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/18WlwDKR_Ra5zHPXhwhEcm2MwcwBSfySLBtRB1RA6mL4/viewform?edit_requested=true

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-2518-1301หรือ https://www.facebook.com/Chula.UDC/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย