ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Education for the Next Normal: ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลง”

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Education for the Next Normal: ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลง” นำเสนอผลงานวิจัย โดยนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

รับชมการสัมมนาผ่าน Zoom  ผู้สนใจลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย