ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์เชี่ยวชาญฯ การออกแบบเพื่อทุกคน คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดตัว “นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันการหกล้ม”

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ฯ และหัวหน้าแผนงานวิจัยฯ ร่วมกับ รศ.กภ.สมนึก กุลสถิตพร จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพกาย ภายใต้แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ พัฒนาตามแนวทางการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHO 2020) ให้กับทางสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย โดยมี คุณอุษา ราชปรีชา ผู้จัดการอาคารและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 อุปกรณ์เดินอากาศปรับแรงต้าน (Adjustable Resistance Air Walker) เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางด้านการทำงานของระบบหัวใจและการหายใจ
ชิ้นที่ 2 เสาสำหรับคล้องท่อยางยืด (Pillar for Resistance Tubes) เพื่อเสริมสร้างกำลังให้กล้ามเนื้อ โดยมีระดับความสูง 4 ระดับ คือ ระดับเหนือศีรษะ ระดับหน้าอก ระดับข้อสะโพก และระดับข้อเท้า
ชิ้นที่ 3 ทางเดินฝึกทรงตัวเลข 8 (Figure of 8 Balance Track) เพื่อฝึกความสมดุลของร่างกายหรือการทรงตัว ป้องกันการหกล้ม

ทั้งนี้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ จะมีการขยายผลไปอีก 3 พื้นที่ ในชุมชน ได้แก่
ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.กภ.สมนึก กุลสถิตพร โทร. 0-2218-3766 E-mail: Somnuke.g@chula.ac.th หรือ ติดต่อ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-4354, 08-9764-8301 E-mail: udchula@gmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย