ข่าวสารจุฬาฯ

กสิกรไทยมอบโน้ตบุ๊ค 100 เครื่องให้จุฬาฯ ช่วยนิสิตเรียนออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ อาคารจุลจักรพงษ์ นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมประกันภัย จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 2,621,500 บาท จากธนาคารกสิกรไทยให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนิสิตให้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ CU NEX ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมพัฒนา Digital Platform เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นิสิตที่สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และแจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในแอปพลิเคชัน CU NEX ที่เมนู “ทุนการศึกษา” ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย