ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “กล่องรอดตาย” ได้รับการสนับสนุนจาก กพร. เข้าชิงรางวัลระดับโลก “United Nations Public Service Awards 2022”

โครงการ “กล่องรอดตาย” นวัตกรรมบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ดูแลผู้ป่วย Home Isolation โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัล “United Nations Public Service Awards 2022” โดย  จะเข้ารับการประเมินในสาขา “องค์กรที่ยืดหยุ่น ปรับตัว และตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดของ COVID-19” (Institutional resilience and innovative responses to the COVID-19 pandemic) ซึ่งพิจารณาจากผลงานการเพิ่มมาตรการคุ้มครองทางสังคมด้วยบริการที่สร้างสรรค์  รับผิดชอบต่อสังคม  และครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อรับมือกับวิกฤตในปัจจุบัน ทั้งนี้จะมีการประกาศผลให้อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน .2565 เนื่องในวัน “UN Public Service Day”

รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เป็นรางวัลขององค์การสหประชาชาติที่มอบให้แก่หน่วยงานด้านการให้บริการสาธารณะของประเทศสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่น จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการภาครัฐในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านงานบริการภาครัฐ บนพื้นฐานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมอบหมายให้ Division for Pubic Administration and Development Management (DPADM) ทำหน้าที่บริหารจัดการรางวัลและเริ่มมอบรางวัลนี้ครั้งแรก เมื่อปี 2003

สำหรับโครงการ “กล่องรอดตาย” เป็นแนวคิดและความร่วมมือของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีลักษณะเป็นกล่องบรรจุยาและเวชภัณฑ์พร้อมสำหรับการกักตัว 14 วัน ช่วยเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยที่รักษาที่บ้านหรืออยู่ระหว่างรอเตียง (Home Isolation) ซึ่งอาจยังไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์พื้นฐานและยารักษาโรคเบื้องต้น พร้อมมีระบบติดตามอาการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถติดต่อสื่อสารกับแพทย์ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

สำหรับประเทศไทย เริ่มส่งผลงานเข้าชิงรางวัล UNPSA มาตั้งแต่ปี 2007 และมีหน่วยงานรัฐถึง 12 แห่งที่เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้รับรางวัลจากเวทีนี้มาก่อน ครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แวดวงอุดมศึกษาไทย

ร่วมเชียร์โครงการ “กล่องรอดตาย” คว้ารางวัลระดับโลกให้คนไทยได้ชื่นชมกันอีกครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลโครงการ “กล่องรอดตาย” นวัตกรรมบริการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อดูแลผู้ป่วย Home Isolation ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ได้ที่ https://youtu.be/PlaF-AC5spo และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “กล่องรอดตาย” ได้ที่ https://www.chula.ac.th/highlight/48984/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย