ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลา รวม 51 หน่วยงาน อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนราชการต่าง ๆ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้จึงงดกิจกรรมการแสดงและออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และปรับรูปแบบเป็นการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทดแทน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย