ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
พ.ศ. ๒๕๖๔

______________________

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นสมควรออกแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในประกาศนี้

“สถานการณ์ระดับที่ ๑” หมายความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังสามารถควบคุมได้

“สถานการณ์ระดับที่ ๒” หมายความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เริ่มมีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

“สถานการณ์ระดับที่ ๓” หมายความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ ๔  ในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการหรือกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ในการตีความหรือในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑

บททั่วไป

__________

ข้อ ๖  ในการจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 กำหนดระดับของสถานการณ์โดยพิจารณาตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 อาจกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต และบุคลากรก็ได้

ข้อ ๗  หลักสูตรหรือรายวิชาควรจัดทำคู่มือหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยควรเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิต

ข้อ ๘  หลักสูตรหรือรายวิชาควรจัดสรรเวลาและทรัพยากร รวมถึงจัดให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ข้อ ๙  ส่วนงานมีหน้าที่จัดให้มีระบบการติดตามดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาวะแก่นิสิตเป็นระยะ ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ข้อ ๑๐  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรจะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนด แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

ข้อ ๑๑  ส่วนงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาชีพกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรค COVID-19 จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หากผู้ใดเริ่มมีอาการของโรคหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีกรณีติดเชื้อโรค COVID-19 ขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ข้อ ๑๒  ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ผู้สอนจะต้องคงความครบถ้วนด้านผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้และสมรรถนะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร หรือเทียบเคียงได้กับมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

ข้อ ๑๓  ให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามประกาศนี้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การปฐมนิเทศนิสิต  การสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และให้จัดระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  และต้องสื่อสารกับนิสิต ผู้สมัครสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรายวิชา หรือการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในสังกัด การฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตรทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป

หมวด ๒

การจัดการเรียนการสอน

______________

ส่วนที่ ๑

แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

______________

ข้อ ๑๔  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสานรูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) ร่วมกับรูปแบบที่นิสิตทั้งชั้นเรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous Learning) ซึ่งสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในสถานที่ตั้ง (Onsite Synchronous Learning) และแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) ดังนี้

(๑)  กรณี Asynchronous ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตไว้อย่างชัดเจน ควรมีคำแนะนำกรอบเวลาการศึกษาด้วยตนเองที่เหมาะสมแก่นิสิต และสร้างโอกาสการสื่อสารโต้ตอบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ หรือระหว่างนิสิตในชั้นเรียนผ่านการสื่อสารหรือเรียนรู้แบบออนไลน์

(๒)  กรณี Synchronous ควรเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เช่น การอภิปราย การแก้โจทย์ปัญหา การเรียนรู้แบบ problem-based learning เป็นต้น

ข้อ ๑๕  ส่วนงานควรมีระบบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ

ข้อ ๑๖  กรณีการจัดการอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) เช่น Zoom MSTeam หรือ Google Meet ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติของรายวิชา หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ ให้ผู้สอนตกลงวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมร่วมกับนิสิต

ข้อ ๑๗  รายวิชาภาคปฏิบัติหมายความรวมถึงรายวิชาที่ต้องมีกิจกรรมการเรียนแบบฝึกทักษะปฏิบัติประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม (เช่น วิชา Studio, Skill, Perform, Ensemble, รายวิชาทางคลินิก) หรือรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อ ๑๘  ส่วนงานหรือหลักสูตรพิจารณาจัดตารางสอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เช่น ปรับรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้อยู่ในวันเดียวกัน ปรับรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ในสถานที่ตั้งให้อยู่ในวันเดียวกัน ปรับเพิ่มตอนเรียนของรายวิชาภาคปฏิบัติเพื่อลดจำนวนนิสิตและบุคลากรที่จะต้องเข้ามาในสถานที่ตั้ง เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID19

_____________

ข้อ ๑๙  รายวิชาภาคทฤษฎีหรือสัมมนา

  (๑)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๑ ให้ส่วนงานเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน (Synchronous Learning) โดยส่วนงานสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในสถานที่ตั้ง (Onsite Synchronous Learning) และแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning)

                        หัวหน้าส่วนงานอาจกำหนดให้รายวิชาใดจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือให้มีการผสมผสานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกันให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาก็ได้

                        (๒)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๒ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้มีการผสมผสานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) และการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) ให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา

                        (๓)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๓ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้มีการผสมผสานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) และการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) ให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา

ข้อ ๒๐  รายวิชาภาคปฏิบัติ

                        (๑)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๑ ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยเน้นการนำระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) เช่น MyCourseVille Blackboard หรือ Google Classroom มาใช้ในการบริหารจัดการรายวิชา ร่วมกับการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ทั้งนี้ให้ผู้สอนพิจารณาสัดส่วนความจำเป็นและเกิดความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน

                        (๒)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๒ หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานที่ตั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                    (ก)  เป็นรายวิชาที่มีนิสิตที่ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายลงทะเบียนเรียนอยู่และเป็นรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการเรียนในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือที่มีเฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

                                    (ข)  เป็นรายวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ ซึ่งหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จะส่งผลให้นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้

                        รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน (ก) และ (ข) ให้ปรับการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) ทั้งหมด

                        (๓)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๓ ให้ส่วนงานงดการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง โดยให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิธีการอื่นที่สามารถทำเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Synchronous Learning) ทั้งหมด

กรณีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาชีพกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(๔)  สำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒๑  การฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตร

 • ในสถานการณ์ระดับที่ ๑ ให้ส่วนงานดำเนินการดังนี้

            (ก)  พิจารณาให้มีรายวิชาการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตรได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาชีพกำหนดไว้

            (ข)  พิจารณายกเลิกรายวิชาการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตรที่มิได้กำหนดไว้ใน มคอ. ๑ ได้ แต่ให้มีการเรียนการสอนหรือกิจกรรมรูปแบบอื่นเพื่อทดแทน เพื่อคงความครบถ้วนด้านผลลัพธ์การจัดการเรียนและสมรรถนะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรอยู่อย่างครบถ้วน

           (ค)  พิจารณาปรับระยะเวลาการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตรได้โดยดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                                ๑)  ลดระยะเวลาการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานให้กระชับและสั้นลง ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกับสถานการณ์ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

                                                ๒)  แยกหรือกระจายการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานออกไปเป็นหลายระยะตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ให้กระทบกระเทือนหรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตที่ฝึกงาน

                                                ๓)  สลับการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงาน กับรายวิชาปกติในแผนการการจัดการศึกษาเดิมที่ออกแบบและระบุไว้ใน มคอ. ๒

            (ง)  พิจารณาปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของ           แต่ละหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม โดยประสานกับสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อส่งนิสิตเข้าฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงาน

การยกเลิก การปรับระยะเวลา และการปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการไม่ให้กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกำหนดของ แต่ละสภาวิชาชีพ

                        (๒)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๒ หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้นิสิตออกไปฝึกงาน ทัศนศึกษา หรือ ดูงานภายในประเทศได้ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะอื่นได้ หรือกิจกรรมนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งรายวิชาตามข้อ ๒๐ (๒) (ก) และ (ข) ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรค COVID-19 จากกิจกรรมดังกล่าว ถ้าหากมีกรณีติดเชื้อโรคขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

                        (๓)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๓ ให้ส่วนงานปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานของแต่ละหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้ใช้การมอบหมายงาน (Assignment Based) หรือ ให้ทำงานที่บ้าน (WFH) หรือในลักษณะมอบหมายโครงการ (Project Based) และนัดประเมินหรือให้ข้อสังเกตแก่นิสิตเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้การปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานจะต้องพิจารณาไม่ให้กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของแต่ละสภาวิชาชีพ

                        สำหรับกิจกรรมหรือโครงการด้านวิชาการใด ๆ ที่มีนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีนิสิตหรือบุคลากรจากต่างประเทศเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมวด ๓

การวัดและประเมินผลการศึกษา

_____________

ข้อ ๒๒  ให้ผู้สอนรายวิชาเลือกใช้รูปแบบและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลการศึกษาที่ใช้ต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือมาตรฐานของหลักสูตร

ข้อ ๒๓  กรณีการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบออนไลน์ รายวิชาควรปรับรูปแบบจากการประเมินผลการศึกษาด้วยการทำข้อสอบไปเป็นการประเมินในลักษณะอื่น ๆ เช่น การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report)

ข้อ ๒๔  กรณีการจัดสอบระหว่างภาคและปลายภาคแบบออนไลน์ ให้ส่วนงาน หลักสูตร หรือรายวิชาพิจารณาช่วยเหลือและปรับรูปแบบให้เหมาะสมในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสอบในรูปแบบออนไลน์นอกสถานที่ตั้งได้

ข้อ ๒๕  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ส่วนงานดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID- 19 ดังนี้

                        (๑)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๑ ให้พิจารณาจัดให้มีการสอบ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และในสถานที่ตั้ง กรณีจัดสอบในสถานที่ตั้ง ให้พิจารณาถึงความจำเป็น จำนวนผู้สอบต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดการรูปแบบที่ยืดหยุ่น

                        (๒)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๒ ให้ปรับการสอบ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ไปเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นเป็นระยะ

                        หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้มีการจัดการวัดและการประเมินผลผู้เรียนในสถานที่ตั้ง ได้เฉพาะในกรณีรายวิชาตามข้อ ๒๐ (๒) (ก) และ (ข) ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ระบุในข้อ ๒๐(๒) (ก) และ (ข) อย่างเคร่งครัด

 • ในสถานการณ์ระดับที่ ๓
 • ให้งดการสอบ การวัดและประเมินผลผู้เรียนในสถานที่ตั้งในทุกกรณี

                                    (ข)  ให้ปรับการสอบ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ไปเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นเป็นระยะ

หมวด ๔

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในสังกัด

__________________

                   ข้อ ๒๖  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในสังกัด ให้ส่วนงานดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID- 19 ดังนี้

                        (๑)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๑ ให้พิจารณาจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และในสถานที่ตั้ง  กรณีจัดสอบในสถานที่ตั้ง ให้พิจารณาถึงความจำเป็น จำนวนผู้สอบต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดการรูปแบบที่ยืดหยุ่น

                        (๒)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๒ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และหลักสูตรต้องสื่อสารให้ผู้สมัครรับทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป

                        หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในสถานที่ตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด

                        (๓)  ในสถานการณ์ระดับที่ ๓ ให้งดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ในสถานที่ตั้งในทุกกรณี ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และหลักสูตรต้องสื่อสารให้ผู้สมัครรับทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า