ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางออนไลน์ เรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงาน ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม ศ.ห่าว ผิง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กราบบังคมทูลสารแสดงความยินดีทางออนไลน์

            ในโอกาสนี้ ทรงฟังปาฐกถาเรื่อง “สิ่งที่แฝงอยู่ในตัวภาษา” โดย ศ.ปั๋วเหวินเจ๋อ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหม: การเชื่อมต่อระบบจักรวาลวิทยาของศิลปะถ้ำเชิงพระพุทธศาสนาในรัฐดุลฮวง ช่วงต้นศตวรรษที่ 6”  (Intercultural exchanges on the Silk Road: Syncretistic Cosmology in the Buddhist Cave Art of Dunhuang in the Early 6th Century) โดย ผศ.ซาโตมิ ฮิยามะ มหาวิทยาลัยเกียวโต จากนั้น ผศ.ดร.สืบพงศ์  ช้างบุญชู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของภาควิชาภาษาตะวันออก และนำเสนอนิทรรศการ “สายนทีแห่งวิทยา 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก” ผ่านวีดิทัศน์

            ในโอกาสครบรอบ 60 ปีภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “สายนทีแห่งวิทยา 60 ปีภาควิชาภาษาตะวันออก” แล้ว ยังมีการจัดทำหนังสือ ที่ระลึก หนังสือรวมบทความวิชาการ นิทรรศการ และการเสวนาทางวิชาการ    

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีจุดเริ่มต้นจากแผนกวิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2504 และเปลี่ยนเป็นภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อปี 2522 ปัจจุบันภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาเอเชียใต้ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ ที่ผ่านมาภาควิชาภาษาตะวันออกผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นหลักทางวิชาการด้านภาษาตะวันออกและบูรพคดีศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย