ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2565

สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/ChulaLibrary

กิจกรรมที่น่าสนใจมีดังนี้

– วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. การวิจัยในยุคดิจิทัล: เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล” โดย อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. เรียนสนุกด้วย Online Tools” โดย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ และ แพลตฟอร์ม วีเลิร์น

– วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565เวลา 14.00 – 16.00 น.การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการทำวิจัย”
ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินรายการโดย น.ส. ธิภาดา สารปรัง หัวหน้างานบริหารวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา นิสิตดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-3901 หรือที่ E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th

Facebook : chulalibrary Line@ : culalibrary


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย