ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

——————————————

            ตามที่ได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ได้คลี่คลายลงตามลำดับแล้ว นั้น

            เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน นิสิตและบุคลากรในด้านต่าง ๆ จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้

            ข้อ ๑  ให้เปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

            ข้อ ๒  เมื่อเปิดสถานที่ทำการตามปกติแล้ว ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ดูแล และกวดขันให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เช่น การให้บุคคลที่เข้า-ออกอาคารในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนในการเข้า-ออกอาคารทุกครั้งผ่านระบบไทยชนะหรือระบบอื่นที่ใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ที่อาจเพิ่มขึ้น การวัดอุณหภูมิ การคัดกรองอาการป่วย การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และการจัดอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้เพียงพอต่อผู้มาใช้พื้นที่นั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างสุขนิสัยให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

            ข้อ ๓  ให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ทางราชการมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

            ข้อ ๔  สำหรับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ระดับที่ 1 หรือลักษณะแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น

            ข้อ ๕  ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานหรือหน่วยงานคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

            ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ให้ดำเนินการตามที่สำนักบริหารกิจการนิสิตประกาศกำหนด       

            ข้อ ๖  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ตามที่เห็นสมควร โดยอาจงด ลด สลับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาในการมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงลักษณะของงาน ความจำเป็นในการมาปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน หรือความจำเป็นอื่นใดเพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงานหรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

            ข้อ ๗  ในกรณีที่นิสิตหรือบุคลากรมีความจำเป็นต้องไปศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาสั่งการหรืออนุญาตได้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ นิสิตหรือบุคลากรนั้นต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าพนักงานหรือมาตรการในพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัด

            ข้อ ๘  ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมใด ๆ สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณบดีคณะครุศาสตร์มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนประกอบกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

            ข้อ ๙  หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตหรือบุคลากรเพื่อดำเนินการใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศฉบับนี้ก็ได้

            ข้อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า