ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการเติมพลังความสุขให้ชีวิตกับ HR ชวนฟังธรรมะกับวิถีชีวิตใหม่

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ขอเชิญบุคลากรจุฬาฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการเติมพลังความสุขให้ชีวิตกับ HR ชวนฟัง ตอนธรรมะกับวิถีชีวิตใหม่ ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM เพื่อส่งความสุขเติมพลังให้บุคลากรด้วยหลักธรรมคำสอน หลักปฏิบัติ ที่สามารถนำไปปรับใช้และรับมือกับวิถีชีวิตหลังการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ โดยมีคุณศรันย์ ไมตรีเวช (คุณดังตฤณ) เจ้าของบทความธรรมะ และหนังสือธรรมะแทรกคติทางธรรมเข้าถึงง่าย เป็นวิทยากร

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3eBZepT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายคมสัน เลาห์กมล โทร.0-2218-0371 และคุณสมพร ช่วยจังหรีด โทร.0-2218-0167

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย