ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ “บทบาทและความสำคัญของสหวิชาชีพ ในการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน”

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของสหวิชาชีพในการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน”  เนื่องในโอกาส 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์  2565  ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

หัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

– สาขากายภาพบำบัด หัวข้อ“Born till Die “Precision health for foot and ankle care”

– สาขาเทคนิคการแพทย์ หัวข้อNew Frontiers of MT in Precision Health and Digital Health”

– สาขารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ หัวข้อChallenges of digital transformation in radiology for precision medicine”

– สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หัวข้อ Nutrition and Dietetics for Good Health and Well-being”

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeajvfetggpjJkvGdEBoOO_C7d5w-G-AaFNuPMKbth_VhI-A/viewform

สามารถ Download เอกสารโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/15LOVsp9Oisq4Vm3JKrO5-vw7_SM0sHOD/view?usp=sharing           

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Email: lspt.chula@gmail.com


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย