ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ “ระบบการเงินยุคใหม่ภายใต้กระแสดิจิทัล: ภาครัฐจะปรับตัวอย่างไร ?”

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบการเงินยุคใหม่ภายใต้กระแสดิจิทัล: ภาครัฐจะปรับตัวอย่างไร ?” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาทางวิชาการ

  • คุณพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • ดร.ฐิติมา ชูเชิด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ CEO, KT Venture Capital-KTB
  • คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และนักวิชาการด้านการเงิน

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผศ.ดร.สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • อ.ดร.ชฎิล โรจนานนท์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/My3cYJuie9o53iGn8

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mpa.polsci.chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย