ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองรัฐและเอกชน”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเวทีเสวนา ฬ จุฬาฯ นิติมิติเรื่อง “กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองรัฐและเอกชน” ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.

– ฟังการปาฐกถาเรื่อง “กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติ” โดย Matthew C.  Stephenson,  Eli Goldston Professor of Law, Harvard Law School

– การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย” โดย คุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

– การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติกับตลาดทุนไทย” โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

– การสัมมนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ได้ที่ https://www.facebook.com/LawChula/ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการเสวนาใน  Zoom Meeting ได้ที่ https://forms.gle/J9geCPX3Kp4RtyBDA

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย