ข่าวสารจุฬาฯ

เทปบันทึกภาพการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี จามจุรีทรงปลูก

“ฝากต้นไม้ไว้ห้าต้น ให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นจามจุรีพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มกราคม 2505 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสครบ 60 ปีจามจุรีทรงปลูก  15 มกราคม 2505 – 15 มกราคม 2565 พระมหากรุณาธิคุณที่ได้หยั่งรากลงลึกแล้ว ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากหัวใจชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน 

เทปบันทึกภาพการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี จามจุรีทรงปลูก ณ ลานจามจุรี และบริเวณรอบเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาฯ  และการเสวนา “60 ปีจามจุรีทรงปลูก”  จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2515 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 รับชมได้ทาง Facebook: ChulalongkornUniversity และ Youtube: chulauniversity    

– ฟังการเสวนาในหัวข้อ “ความประทับใจในวันทรงปลูก” โดยนิสิตน้องใหม่จุฬาฯ ปี 2504 ได้แก่ คุณอำไพ ภู่ศรีพงษ์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานรุ่นจุฬาฯ 2504 รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ ศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2515

– และการเสวนาในหัวข้อ “การดูแลรักษาจามจุรีทรงปลูก จากอดีตสู่อนาคต” โดย รศ.ภาวดี อังศุสิงห์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคณะ ดำเนินรายการโดย รศ.นพพร โทณะวณิก นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2515

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0184


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย