ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครนิสิตปริญญาตรีทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตณ์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Pre-Teacher License Test) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือลงทะเบียนได้ที่ http://zhort.link/uTE ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาที่สอบทาง E-mail ของผู้สมัครสอบและทาง Facebook : สถาบันผลิตครู Pre-Teacher License Test ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/357544195717870

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย