ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์เสริมสมรรถนะสำหรับครู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร สำหรับครู  โดย รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  ภาควิชาหลักสูตรการสอน  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากร ดังนี้

  • หลักสูตร “สมรรถนะของครูมืออาชีพกับการสร้างหลักฐานการปฏิบัติงานครู 15 ตัวชี้วัด” ในวันอาทิตย์ที่ 23  มกราคม 2565  เวลา 09.00 -12.00 น.  เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานครูได้ครบ 15 ตัวชี้วัด  และจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 
  • หลักสูตร  “การจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมของครูและผู้เรียน”  ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 -12.00 น.

 เพื่อให้ครูเข้าใจการจัดการเรียนรู้ สามารถเขียนบันทึกหลังสอน และทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมได้  

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ e-book  พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย และรับเกียรติบัตรหลังอบรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-9893-4

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย