ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาไทยสำหรับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หลักสูตรการอบรมมีดังนี้

การเขียนรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 7  –  8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 15.00 โดย อ.ฉัตรียา ชูรัตน์

การเขียนบันทึก / จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม  รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 และรุ่นที่ 2 / 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  โดย อ.ฉัตรียา ชูรัตน์ และ ผศ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์

การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (Online Content Creation) รุ่นที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 และรุ่นที่ 2 / 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดย รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. โดย อ.สัณห์ธวัช ธัญวงษ

ความรู้ภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทยเพื่อการเขียน – อ่าน ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ วันที่ 23 มีนาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. โดย อ.ธีรัททมาน์ เจียมจวนขาว

การเขียนร้อยกรองเพื่อจัดการเรียนการสอนและการประกวดแข่งขัน วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดย อ.แกมกาญจน์ พิทักษ์วงศ์

การเขียนประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. โดย ผศ.ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม

พูดหน้ากล้องอย่างไรให้โดนใจคนฟัง วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. โดย อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ อ.โศภิษฐา ไชยถาวร และ อ.อรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข

การใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสาร วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์

จากแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์เรื่องสั้น วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.  โดย อ.วุฒินันท์ ชัยศร

ความรู้เรื่องเสียงเพื่อการสื่อสาร วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา  09.00-12.00 น. โดย ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ www.sti.chula.ac.th/form/training.pdp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนิสา สังขจันทร์ โทร. 0-2218-9480-1, 08-3805-5801

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย