ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด-19”

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงาน  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-ColLaR) และศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาทางวิชาการ เชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่าน Fackbook Live CU-CoLLar และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

  • “การบูรณาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ช่องว่าง และข้อสังเกตต่อแนวทางการส่งเสริมและบูรณาการการทำงานร่วมกัน” โดยคุณจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน
  • “แนวโน้มและความท้าทายของงานในอนาคตในยุคสังคมสูงวัย” โดย ผศ.ดร.รัตติยา ภูละออ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ  และดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และ และ CU-Collar
  • “แนวทางการบูรณาการในการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ: ความท้าทายและข้อเสนอแนะ” โดยคุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) และ อ.สว่าง แก้วกันทา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 

พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

  • กรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
  • กระทรวงมหาดไทย 
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • “ข้อเสนอแนะต่อการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อบูรณาการส่งเสริมศักยภาพและการทำงานของผู้สูงอายุ” ดำเนินรายการโดย คุณนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย