ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมฟังเสวนา “เคล็ดลับการทำ Meta-analysis, Systematic review และ Review article”

การสร้างแพล็ตฟอร์มวิจัยนำการสอนเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มโอกาสการสร้างผลงานตีพิมพ์ประเภทการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) งานปริทัศน์เชิงระบบ (systematic review) และบทความปริทัศน์ (review article) ในวารสารทางวิชาการคุณภาพสูง

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “เคล็ดลับการทำ Meta-analysis, Systematic review และ Review article” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อส่งเสริมมุมมองด้านการวิจัยทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิดจากนักวิจัยอาวุโสที่มีเครือข่ายวิจัยและความเชี่ยวชาญสูงไปยังนักวิจัยรุ่นใหม่และนิสิตผ่านการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลร่วมกัน 

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

– ศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

– รศ.พญ.ดร.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

– รศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการ โดย ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ https://bit.ly/3fInCX7

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.research.chula.ac.th/th/news/14078/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย