ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมนานาชาติ “THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ร่วมกับสมาคมนักอุทกวิทยาไทย กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ“THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถา ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 09.45 น. 

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้เป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิจัย ความก้าวหน้าด้านการชลประทาน การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภายหลังวิกฤตโควิด-19  โดยมีนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศในอาเซียนและเอเชียกว่า 200 คน ร่วมแบ่งปันความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ๆทางด้านวิชาการและวิจัย

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย