ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมมือกรมโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จัดอบรมพัฒนา CE Coach ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ผนึกความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (CE Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับกระบวนการผลิตสู่ความยั่งยืนให้โรงงานทั่วประเทศ ด้วยการจับคู่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการธุรกิจระดับ SMEs เพื่อนำร่องสร้างต้นแบบโรงงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลาสติกและฟอกหนัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์  โดยมีนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานและประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”  ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   

โครงการอบรมดังกล่าวมี ดร.ภัสราพร พลับเจริญสุข เป็นหัวหน้าโครงการฯ ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs” และ ผศ.ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล อาจารย์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 “มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟอกหนังระดับ SMEs” โดยมีการบรรยายและนำเสนอวีดิทัศน์เยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในกระบวนการผลิต การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแผนธุรกิจด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำหรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร รวมทั้งพลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการจัดการในรูปแบบหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถซ่อมแซมเมื่อชำรุดเสียหายและนำไปรีไซเคิลได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยข้อมูลจากสถาบันพลาสติก ปี 2562 ระบุว่าประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกประมาณ 560,000 ล้านบาท และมีมูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศมากถึงประมาณ 1,100,000 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 7.2 ของ GDP ของไทย โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจระดับ SMEs ขณะที่ขยะพลาสติกกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก โครงการนี้นับเป็นก้าวสําคัญเพื่อนําประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ความยั่งยืน  โดยในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ได้สร้างต้นแบบโรงงานด้านพลาสติกจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง และในปีนี้ได้ขยายผลโครงการฯ ด้วยการพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 20 คน ให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการฯ จำนวนอย่างน้อย 150 แห่งในปีถัดไป

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย