ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์ “Global Health Security (GHS): Threats and Ways Forward”

สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางสุขภาพโลกในงานสัมมนาออนไลน์ “Global Health Security (GHS): Threats and Ways Forward” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น Zoom

พบกับ ดร.เดนนิส แครอล Chair of Leadership Board, Global Virome Project ที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงทางสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ภัยคุกคามเเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น การเสวนาจะสะท้อนบทเรียนจากมาตรการการรับมือกับโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการรองรับวิกฤตการณ์ทางสุขภาพในอนาคต

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมสัมมนา ได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sgh.md.chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2256-4546 ต่อ 14

อีเมล: sgh@chula.md


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย