ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ในสื่อสะท้อนสังคมกับการต่อรองของชนชั้นกลางไทยผ่านวัฒนธรรมทัศนา (Visual Culture)”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ในสื่อสะท้อนสังคมกับการต่อรองของชนชั้นกลางไทยผ่านวัฒนธรรมทัศนา (Visual Culture)” โดย อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่าน Zoom

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นในช่วงทศวรรษที่ 80 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การขยายตัวของคนชั้นกลาง การพัฒนาที่มุ่งเน้นแต่มิติทางเศรษฐกิจได้ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ศิลปินรุ่นใหม่บางกลุ่มเริ่มตระหนักถึงการใช้สื่อเพื่อสะท้อนปัญหาของการพัฒนา โดยมีกลุ่มคนชั้นกลางเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ภายใต้บริบทดังกล่าว ประเด็นปัญหาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้มักถูกหยิบยกมาเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์สะท้อนสังคมและเพลงเพื่อชีวิต

การบรรยายในครั้งนี้มุ่งทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยผ่านทฤษฎีวัฒนธรรมทัศนา โดยมุ่งเน้นไปที่การเมืองของการ “มอง” ประเด็นปัญหาของมุสลิมในชนบทผ่านคนชั้นกลางในเมืองเพื่อต่อรองกับความหมายของ “การพัฒนา” ซึ่งในช่วงทศวรรษก่อนหน้าได้ถูกผูกขาดอยู่ในกลุ่มคนชั้นนำ

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPWfFp_61Tbij7IjySyZuEhsfHP7u9pt0QSHjs2N8c8UI6gw/viewform

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย