ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดตัว “Degree Plus” แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ Lifelong Learning ร่วมมือสยามพิวรรธน์ด้านวิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จัดงานเปิดตัว “Degree Plus” ซึ่งเป็น Open Education Platform ชู “Online with Human Touch” ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมการศึกษา มุ่งกระจายความรู้และหลักสูตรคุณภาพแก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเชื่อม“ธนาคารเครดิต” (Credit Bank) เพื่อการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในวงกว้าง 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบัน การเรียนรู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำ “Degree Plus” เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า และตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิด Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนต่างต้องการหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในโลกปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนิสิต นักศึกษาที่ต้องการหาความรู้ที่รอบด้าน รวมถึงกลุ่มคนที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานไปแล้ว แต่ยังต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนทักษะ (Upskill & Reskill) ควรมีช่องทางเข้าถึงความรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัยได้โดยสะดวก ซึ่งแพลตฟอร์ม Degree Plus จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลการเรียนรู้แบบ “Online with Human Touch” ที่เข้มข้นและยืดหยุ่นไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ความต้องการทางการศึกษาของทุกคน โดยเปิดกว้างแก่สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็น Open Education Platform โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาทักษะสมัยใหม่ พาสังคมไทยก้าวหน้า”

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาฯ

ด้าน ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาฯ กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ Lifelong Learning มาโดยตลอด เดิมจุฬาฯ มีความร่วมมือกับบริษัท สคูลดิโอ จำกัด มานานแล้ว โดยการเปิดชุดความรู้สำหรับนิสิตจุฬาฯ ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในรายวิชาการศึกษาทั่วไป สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการร่วมลงทุนกับ Degree Plus ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เฉพาะนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน” 

ศ.ดร.ปาริชาต กล่าวต่อไปว่า จุฬาฯ มอง Degree Plus เป็น “เรือลำเล็ก” ที่วิ่งได้ไว มองสคูลดิโอเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจแก่นของ Lifelong Learning และนำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถขยายผลการศึกษาคุณภาพให้เข้าถึงคนทั้งประเทศ ที่ผ่านมาจุฬาฯ ได้เริ่มใช้ Credit Bank กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผ่าน CU Neuron ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ กำลังเร่งขยายผลผลักดันธนาคารเครดิต หรือ Credit Bank ให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม โดยมอง Degree Plus ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของจุฬาฯ ซึ่งช่วยเติมทักษะตรงจุดที่ขาดและเสริมพลังในจุดที่โดดเด่น

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด เผยว่า ในฐานะที่บริษัทมีจุดแข็งด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรและภาคการศึกษา ที่ผ่านมาเราได้สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับองค์กรชั้นนำและผู้เรียนที่สนใจทั่วประเทศ สำหรับความร่วมมือกับจุฬาฯ ในครั้งนี้ สคูลดิโอได้นำความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน EdTech และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานมาขยายผล โดย Degree Plus จะเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการที่เอื้อให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสามารถผลิตหลักสูตรออนไลน์ที่เข้มข้นและตอบโจทย์ ติดตามประเมินผลได้ง่าย และไม่ต้องลงทุนสูง เอื้อให้อาจารย์ผู้สอนมีเครื่องมือในการบริหารจัดการห้องเรียน ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนสูงสุด”

นายวรพล รัตนพันธ์
ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด

ด้านนายวรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด เผยถึงภาพรวมของ Degree Plus ว่า “เป็นการรวบรวมอาจารย์ที่เก่งที่สุดจากทุกมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว พร้อมสร้าง Learning Community ที่มีวิชาการเข้มข้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถดูวิดีโอและอ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ รวมทั้งทำแบบฝึกหัดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และวัดผล โดยหลายหลักสูตรมีการเรียนสดกับผู้สอนด้วย ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Certificate Programs) ที่สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อยอดหลักสูตรปริญญาได้  ในอนาคตจะขยายรูปแบบให้ครอบคลุมคอร์สออนไลน์ (Self-paced Online Courses) และการอบรมสัมมนา (Workshops) โดยหลักสูตรยังครอบคลุมวิชาสมัยใหม่ อาทิ Blockchain, Digital Economy, Bioinformatics ตลอดจนหัวข้อที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วแต่ปรับให้เรียนจบพร้อมใช้งานมากขึ้น เช่น Finance, Marketing และ Business”

นางอัมพร โชติรัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เชื่อว่าการขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรให้เดินไปข้างหน้านั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะอนาคตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ที่ทันสมัยอย่าง Degree Plus ที่มีหลักสูตรเข้มข้นและทันสมัย เข้ามาช่วยปิดช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) ตอบโจทย์การพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนในการพัฒนาคน”

นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัทสยามพิวรรธน์ ในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดย รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรเข้ามาให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนาโครงการ

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
รองอธิการบดีด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์
นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาฯ

รศ.ดร.ณัฐชากล่าวถึงความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ โดยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ  Degree Plus และสยามพิวรรธน์ ว่า “เปรียบเสมือนการเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกัน ตอกย้ำแนวคิด ‘Research University That Teaches’ ของจุฬาฯ ในส่วนของ Education เราจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมการเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรครบทุกมิติ โดยผู้เรียนจะได้เข้าโครงการพัฒนาทักษะ (Skill Acceleration) มุ่งสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) จากคณาจารย์ชั้นนำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Degree Plus ในส่วนของ Innovation นิสิตจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ (ScII) จะเข้าไปลงมือทำงานจริงร่วมกับบุคลากรของสยามพิวรรธน์ โดยโครงการที่ประสบความสำเร็จมีโอกาสสูงที่จะ spin off ออกมาเป็นธุรกิจจริง และส่วนสุดท้าย Research คือการทำวิจัยที่เสริมกับการพัฒนาทักษะและการทำโครงการนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาอนาคตชาติ นวัตกรรมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน”

ผู้ที่สนใจ“Degree Plus” สามารถศึกษารายละเอียดและติดตามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ https://degree.plus สำหรับสถาบันการศึกษาหรืออาจารย์ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมวงการการศึกษาในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ hello@degree.plus โทร. 08-1882-0369

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า