บรรยายพิเศษ “Improving Research Practices through Transparency in Psychology“

 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Improving Research Practices through Transparency in Psychology โดย Dr. Rebecca M. Willén และ Dr. Etienne P. LeBel ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.15 น. – 16.15 น. ณ ห้อง 101 ชั้น M อาคารจุฬาพัฒน์ 13

เพื่อให้ผู้ฟังการบรรยายได้เข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในการวิจัยทางจิตวิทยา และความก้าวหน้าในปัจจุบันในการปรับปรุงความเข้มงวดของการวิจัย การบรรยายนี้ใช้ห้อง smart classroom ผู้เข้ารับฟังจะได้ประสบการณ์ฝึกการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยต่อไป

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-218-1189 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X