ข่าว

นิทรรศการ Grey matter

นิทรรศการ Grey matter

กลุ่ม The Grey Matters

ชื่อศิลปิน
1. สภาพร ประดิษฐ์ ( Sapaporn Pradith )
2. เสกสรรค์ ทุมมัย ( Seksun Toommai )
3. สิทธิพงศ์ ปานสมทรง ( Sittipong Pansomsong )

แนวความคิดของกลุ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน
The Grey Matters คือ กลุ่มศิลปินที่ทำงานศิลปะในเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การนำเสนอแง่มุมมองทางความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ สุนทรียศาสตร์ของสิ่งต่างๆรอบตัว ที่มีผลต่อตัวตน ความคิด การแสดงออกและการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังแสดงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดในช่วงเวลาขณะนั้น
ความงามที่เราเห็น เสพ ปรุงแต่ง หรือยอมรับเข้ามาในชีวิตนั้น มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะดีหรือไม่แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงตัวของเราอันมีสมองเป็นจุดแรกเริ่มในการรับส่งข้อมูล โดยสมองส่วนเนื้อสีเทาหรือเปลือกสมองชั้นนอก Cerebral cortex (Grey matter) ที่ทำการรับ-ประมวลผล แล้วจึงเชื่อมโยง ส่งสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ นำมาซึ่งการแสดงออกทางความคิดและการกระทำ การตระหนักรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน
การได้มองเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลง หมุนวนไปอย่างรวดเร็ว ฉาบฉวย ฉาบฝันสิ่งที่คิดว่าจะเติมเต็มหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นก็แค่สิ่งที่เดินเข้ามาและสักวันก็จะจากไปและจะเหลือเป็นเพียงแค่สิ่งที่บันทึกถึงสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่หรือเคยกระทำ เราได้สร้างศิลปะเพื่อพิจารณาถึงตัวเองกับความคิดเหล่านั้น และเรียนรู้จากมัน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X