ข่าวสารจุฬาฯ

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และการจัดการจราจร วันฝึกซ้อม ถ่ายภาพหมู่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และการจัดการจราจรสำหรับรถยนต์และการสัญจรทางเท้าสำหรับผู้มาร่วมในวันฝึกซ้อมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565  วันถ่ายภาพหมู่ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 23 – 24, 30 เมษายน 1, 7 – 8 และ 14 พฤษภาคม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

วันฝึกซ้อม และวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

 • ประตูรถยนต์ฝั่งหอประชุมจุฬาฯ

          – ประตูด้านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิด 24 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน เริ่มคัดกรองเวลา 05.00 น. (คัดกรองที่ประตู) อนุญาตเฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย หรือแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตรวจสอบ รถที่ได้รับอนุญาตให้จอดรถที่อาคารจอดรถหรือลานจอดรถภายในคณะตามสังกัด

จุดคัดกรองแยกอาคารจุลจักรพงษ์ อนุญาตเฉพาะรถที่มีบัตรบัตรอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรถยนต์ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

           – ประตูด้านคณะรัฐศาสตร์ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.

            (คัดกรองที่บริเวณหน้าอาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ) อนุญาตเฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยหรือแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรผ่านเข้าในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ กรณีรถยนต์ของบุคคลทั่วไปจอดรถที่อาคารจอดรถ 3 (ข้างอาคารเกษม อุทยานิน)

          – ประตูอาคารจอดรถ 2 (ข้างอาคารมหาจักรีสิรินธร) เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  รถยนต์สามารถขึ้นอาคารจอดรถได้ทางด้านถนนอังรีดูนังต์

 • ประตูรถยนต์ฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย

          – เปิดปกติทุกประตู เวลา 06.00 – 19.00 น.

 • ประตูทางเท้าให้คนสัญจรเข้า – ออกทั้ง 2 ฝั่ง

          – เปิดปกติทุกประตู ไม่คัดกรองคน เปิดเวลา 06.00 – 19.00 น.

     การให้บริการรถโดยสารภายในจุฬาฯ (รถ Shuttle Bus)

          รถโดยสารภายในจุฬาฯ จากเดิมให้บริการสาย 1, 2, 5 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันถ่ายภาพหมู่ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565 จะเพิ่มการให้บริการรถโดยสารสาย 1 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และจะเพิ่มการให้บริการรถโดยสารสาย 3 ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • ประตูรถยนต์ฝั่งหอประชุมจุฬาฯ

          – ประตูด้านคณะรัฐศาสตร์ (คัดกรองที่บริเวณหน้าอาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ) เปิดเวลา 05.00-22.00 น. อนุญาตเฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย หรือแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรผ่านเข้าในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ กรณีรถยนต์ของบุคคลทั่วไปจอดรถที่อาคารจอดรถ 3 (ข้างอาคารเกษม อุทยานิน)

          – ประตูอาคารจอดรถ 2 (ข้างอาคารมหาจักรีสิรินธร) เปิดเวลา 05.00-22.00 น.รถยนต์สามารถขึ้นอาคารจอดรถได้ทางด้านถนนอังรีดูนังต์

 • ประตูรถยนต์ฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย

          – ประตูด้านธรรมสถาน (จุฬาฯ ซอย 9) เปิด  24 ชั่วโมง อนุญาตเฉพาะรถรถที่มีบัตรอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย หรือแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรผ่านเข้าในบริเวณมหาวิทยาลัยได้

          – ประตูอาคารจอดรถ 1 (ข้างอาคารจามจุรี 9) เปิด 24 ชั่วโมง รถยนต์สามารถขึ้นอาคารจอดรถได้ทางด้านจุฬาฯ ซอย 42

 • ประตูทางเท้าให้คนสัญจรเข้า – ออก

                  ทุกประตูมีการคัดกรองผู้ที่ประสงค์จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่จะผ่านจุดคัดกรองต้องลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้า และเพื่อความสะดวก เรียบร้อย โปรดเตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือเอกสารแสดง QR Code ให้พร้อมก่อนเข้าจุดคัดครอง

 • ประตูฝั่งหอประชุม

                  – ประตูคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านอาคารชีววิทยา 1) เปิดเวลา 03.00 – 22.00 น.

                  – ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดเวลา 03.00 – 22.00 น.

                  – ประตูหลังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ด้านอาคารจัตุรัสจามจุรี) เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  – ประตูด้านคณะรัฐศาสตร์ เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  – ประตูด้านคณะอักษรศาสตร์ เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

 • ประตูฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย

                  – ประตูด้านอาคารจามจุรี 5 เปิดเวลา 03.00 – 22.00 น.

                  – ประตูหอพักนิสิต เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  – ประตูด้านศศินทร์ เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  – ประตูด้านธรรมสถาน เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

                  – ประตูคณะนิติศาสตร์ เปิดเวลา 05.00 – 22.00 น.

            ทั้งนี้ ในช่วงวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต (วันเสาร์ – อาทิตย์) ผู้ประกอบการที่โรงอาหารรวมอาคารมหาจักรีสิรินธร และโรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศรจะเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า