ข่าว

งาน “ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2560”

งาน “ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2560”

สำนักบริหารกิจการนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดโครงการถนนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ถนนหน้าหอประชุมจุฬาฯ

พบกับ… การแสดงจากชมรมฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม การออกร้าน มินิคอนเสิร์ต การประกวดแต่งกายชุดไทย เวิร์คช๊อปสืบสานศิลปะพื้นบ้าน

*** ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมสมัย ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-218-7045 ต่อ 305

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X