ข่าว

“เทศนาแก่ยสกุลบุตร : จากฆราวาสปุถุชนสู่อริยบุคคล”

“เทศนาแก่ยสกุลบุตร : จากฆราวาสปุถุชนสู่อริยบุคคล”

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 3 “เทศนาแก่ยสกุลบุตร : จากฆราวาสปุถุชนสู่อริยบุคคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้มาร่วมงานจะได้รับหนังสือ “ชีวิตติดปัญญา” จัดพิมพ์โดยธรรมสถาน จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน แจ้งชื่อได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร.0-2218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X